Użytkowanie obiektu nieruchomości

Użytkowanie obiektu nieruchomości

Dany obiekt budowlany powinien zostać użytkowany według jego przeznaczenia. W ten sposób będziemy mogli przekonać się, jak przedstawia się jego jakość. W skład zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki mieszkaniowej i przestrzennej możemy zaliczyć rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. Ewidencja oddawanych i rozpoczynanych do użytkowania obiektów budowlanych zawiera takie dane, jak określenie organów prowadzącego ewidencję, dane osobowe, nazwę inwestora, dane pochodzące ze składanych zawiadomień i decyzji. Istotna jest sama kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlana. Zaliczamy sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji, kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i projektem budowlanym. Uwzględnia to także na prowadzeniu kontroli przez organy nadzoru budowlanego. Już podczas tworzenia projektu budowlanego będziemy mogli decydować o tym, w jaki sposób będzie przedstawiać się jego użytkowanie w określonym czasie.