Czas pracy komisji

Czas pracy komisji

Praca danej komisji budowlanej może mieć wpływ na to, czy obiekt budowlany będzie uznany do użytkowania, czy nie. Podczas zakończenia prac komisji, która skupia się na ukazaniu przyczyn występowania katastrofy budowlanej, stara się powiadomić właściwy organ, jak i wydać decyzję określającą zakres i termin wykonania robót , które są wymagane, aby uporządkować teren katastrofy, zabezpieczyć obiekt budowlany do czasu wykonywania robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego. Inwestor, zarządca obiektu budowlanego, czy właściciel posiada obowiązek po zakończeniu takiego postępowania skupić się na usunięciu skutków katastrofy budowlanej. Organ może inwestorowi, właścicielowi i zarządcy obiektu budowlanego zlecić sporządzenie ekspertyzy. Będzie miała wpływ na wydanie decyzji, jak i ustalenie przyczyn katastrofy. Jeśli staramy się w taki sposób działać w momencie występowania takiej katastrofy budowlanej, to na pewno czynimy bardzo dobrze. W ten sposób możemy ustosunkować się do zaistniałej sytuacji. Właściwy organ ma na celu prześledzenie pewnych przyczyn, które miały wpływ na pojawienie się takiej katastrofy. Dlatego w projekcie budowlanym przedstawia się również przepisy przeciwpożarowe. W ten sposób dany obiekt budowlany spełnia te kryteria i można zdecydować się na jego dalsze wykonanie.