Obiekt budowlany cóż to takiego?

Obiekt budowlany cóż to takiego?

Przepisy prawa budowlanego regulują z całą dokładnością, czym jest budynek, czym budowla, a czym obiekt budowlany. Pojęcie obiektu budowlanego zawiera w sobie wszystkie pozostałe kategorie, zarówno: budynek (wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami), obiekt małej architektury oraz budowlę. Za budynek uważa się obiekt budowlany posiadający fundamenty oraz dach na trwałe związany z podłożem (gruntem), wydzielony z przestrzeni za pomocą ścian (przegród budowlanych). Obiekty małej architektury często łączą się w kompleksy o konkretnym zastosowaniu użytkowym. Pod tym względem można je podzielić na następujące kategorie: obiekty kultu religijnego (przydrożne krzyże, kapliczki, figurki), obiekty ogrodowe (altanki, płoty ogrodzeniowe, fontanny, wodotryski) oraz obiekty użytkowe (na przykład: piaskownice, ławki, huśtawki, drabinki, ale także kontenery śmietnikowe). Najszerszą kategorią w ramach obiektu budowlanego jest budowla. Oprócz wymienionych wcześniej należą do tego zbioru takie obiekty nie będące budynkami (wraz z instalacjami) jak: drogi, śluzy, linie kolejowe, zapory, mosty, jazy, konstrukcje oporowe (na przykład ściana oporowa), estakady, lotniska, tunele, maszty, przepusty, sieci techniczne, części budowlane urządzeń technicznych (na przykład kotłów), cmentarze, pomniki, elektrownie wiatrowe (wiatraki) itp.