Kiedy opróżnienie budynku

Kiedy opróżnienie budynku

Nieruchomość może zostać wykorzystana przez inwestorów na wiele sposobów. Do jednego z nich zaliczamy samodzielne użytkowanie danej nieruchomości. Następne dotyczy wynajmowania nieruchomości dla pewnych osób, czy dokonywanie jej sprzedaży. Jeśli dochodzi do opróżnienia budynku, w całości, czy części przeznaczonego na pobyt ludzi, właściwy organ przesyła decyzję, przy pomocy której również jest zobowiązany zapewnić lokal zamienny poprzez uwzględnienie innych przepisów prawa. Może on na podstawie dokonania oględzin nakazać właścicielowi, czy zarządcy nieruchomości opróżniania, wyłączenia budynku z użytkowania. W skład jego zadań należą jeszcze zarządzenia na temat wykonania doraźnych zabezpieczeń, usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, terminów ich wykonania, technicznie uzasadnionych, umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, zakazie jego użytkowania. Ma to stanowić dla osób, które przechodzą blisko takiego obiektu budowlanego określone zabezpieczenie. Właściciel, jak i zarządca nieruchomości, nie są w stanie zdecydować się na dalsze użytkowanie takiego budynku. Wykonywanie prac na rzecz polepszenia poziomu budownictwa obiektu budowlanego zostaje tymczasowo przerwane. Aby dany obiekt budowlany był gotowy do użytkowania, to musi przejść w tym celu kontrolę budowlaną.