Geotechnika i geoinżynieria podstawy budownictwa

Geotechnika i geoinżynieria podstawy budownictwa

Geotechnika to dział inżynierii lądowej poświęcona znajomości interakcji występujących między podłożem a konstrukcją budynku. Jest to dziedzina interdyscyplinarna, która wykorzystuje wiedzę z dziedziny wielu nauk pokrewnych takich jak: geologia, fundamentowanie, gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, a także wiedzę z dziedziny inżynierii, chemii, fizyki, mechaniki budowli, a nawet reologii, (czyli działu mechaniki ośrodków ciągłych zajmująca się ich plastycznymi odkształceniami; łączy teorię plastyczności z newtonowską mechaniką płynów). Elementem każdej budowli bezpośrednio stykającym się z podłożem są fundamenty (ewentualnie słupy nośne), zatem do zadań inżyniera geotechnologii (geoinżyniera, geotechnika) należy przede wszystkim projektowanie solidnych fundamentów z uwzględnieniem warunków geologicznych podłoża. Niekiedy geoinżyniera zakrawa o znacznie bardziej rozległe dziedziny wiedzy i nauki, wiąże się to z trudnościami w ustaleniu właściwości podłoża oraz przewidzeniu warunków nośnych. W istocie inżynier geotechnik wykonuje szereg badań zarówno przed rozpoczęciem budowy (badania wstępne), badania w trakcie realizacji budowy, a także po jej zakończeniu, w trakcie eksploatacji budowli (badania rozwoju i zachowania się górotworu oraz weryfikacja dotychczasowych badań w zakresie koordynacji budowli z podłożem).