Zakończenie robót budowlanych

Zakończenie robót budowlanych

Do przede wszystkim kierownik jest w stanie decydować o tym, w jakim momencie dochodzi do całkowitego zakończenia prac budowlanych. Wynika to głównie z założeń, które są przedstawione w projekcie budowlanym. Zakończenie robót, wtedy inwestor posiada obowiązek naprawiać szkody, które powstały w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, lokalu, budynku. Należy to wykonać, poprzez uwzględnienie zasad, które przedstawia Kodeks cywilny. Właściwy organ nakazuje również w drodze decyzji rozbiórkę odpowiedniego obiektu budowlanego, jego części, który jest w budowie, czy wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Przedstawia się to w momencie, jeśli jest ona zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie narusza przepisów techniczno budowlanych, ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy brać pod uwagę takie możliwości działania. Również kontrola projektu budowlanego jest bardzo ważna. W tym przypadku inwestor powinien starać się zwrócić uwagę na samą formę utworzenia takiego projektu obiektu budowlanego. Także na rynku nieruchomości występują już gotowe mieszkanie jednorodzinne, na które możemy się decydować. Warto byłoby skorzystać z takiej możliwości działania.